tnua

התנועה הקיבוצית

התנועה הקיבוצית היא גוף מטה מרכזי המייצג את הקיבוצים מול רשויות המדינה והרשויות בכל הרמות.

בנוסף, התנועה מספקת לקיבוצים ולחברים באמצעות מטה התנועה, אגפיה ומחלקותיה- מכלול שירותים בתחומי חיים שונים.