ministry

משרד התרבות והספורט

חיי התרבות ונכסי התרבות של מדינת ישראל הינם מרכיב מרכזי בזהותה ובייחודה של החברה והם חיוניים לחיזוק תחושת ההזדהות של אזרחי המדינה. לכל אדם בישראל “זכות לתרבות” – הזכות ליצור תרבות והזכות לצרוך תרבות.

להקת המחול הקיבוצית מודה ל משרד התרבות והספורט על תמיכתה בלהקה..